header-mobile_logo
header-image-small
header-image-medium
header-image-large
header-image-xlarge
Foto Mag. Patrycja Gamsjäger - Blog

PRAWO PRACY W AUSTRII – NOWA USTAWA O ZWALCZANIU DUMPINGU PŁACOWEGO I SOCJALNEGO OD 01.01.2017r.

PRAWO PRACY W AUSTRII – NOWA USTAWA O ZWALCZANIU DUMPINGU PŁACOWEGO I SOCJALNEGO OD 01.01.2017r.

Mag. Patrycja Gamsjäger, LL.M.
Adwokat w Wiedniu

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowa ustawa o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping Bekämpfungsgesetz, LSD-BG). Ustawa ma zastosowanie przy transgranicznym świadczeniu pracy, zatem w przypadkach oddelegowania pracowników do pracy w Austrii oraz wynajmowania siły roboczej do pracy tymczasowej.
Nowe przepisy pociągają za sobą szereg zmian i obowiązków, z którymi należy się koniecznie zapoznać. Przedstawiam Państwu niektóre z nich i równocześnie apeluję o zapoznanie się z ustawą LSD- BG, gdyż sankcje za nieprzestrzeganie przepisów są wysokie.

Oto niektóre z nich:

 • Zmiany dotyczące obowiązku zgłoszenia pracowników i przechowywania dokumentacji

  Dotychczas przekazujący do pracy tymczasowej („wynajmujący”) i pracodawca (oddelegujący pracowników do pracy) miał obowiązek zgłaszania pracowników nie później niż tydzień przed podjęciem pracy. Od 1 stycznia 2017 r. wystarczy zgłoszenie pracownika bezpośrednio przed podjęciem pracy. Zgłoszenie wykonać należy w formie elektronicznej do Centralnego Urzędu Koordynacyjnego (Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung – ZKO; odpowiednie formularze znajdują sie na stronie internetowej Urzędu). Wyjątek w złoszeniu dotyczy pracowników w obszarze transportu: tutaj zgłoszenie należy wykonać przed wjazdem pracownika na terytorium Austrii.

  Uwaga! Przy wypełnianiu formularzy należy je następnie wydrukować lub zapisać w pamięci komputera, gdyż Urząd koordynacyjny nie przesyła potwierdzeń otrzymania przesłanego zgłoszenia.

  Generalnie dla każdego projektu pracy wymagane jest oddzielne zgłoszenie, chyba że mamy do czynienia z częstszymi projektami delegowania w krótkim czasie. Zatem w razie wielokrotnego transgranicznego oddelegowania /wynajęcia pracowników można wypełnić jednorazowe zgłoszenie tych pracowników na maksymalny okres czasu do trzech miesięcy („Rahmenmeldung”). Po upływie trzech miesięcy ponownie można wykonać takie zgłoszenie.
  Jeśli transgraniczne czynności oddelegowanego/wynajętego pracownika obejmują pracę u nie jednego lecz wielu zleceniodawców, wtedy również wystarczy jedno zgłoszenie, jeśli czynności wykonywane są w krótkim czasie. W złoszeniu należy podać wszystkich zleceniodawców („Sammelmeldung”).

  Z nowych przepisów również wynika, że dokumentację należy przechowywać zawsze w miejscu wykonywania pracy. W razie wykonywania pracy w różnych miejscach w ciągu dnia, dokumentację zgłoszeniową należy przechowywać w miejscu wykonywania pierwszej czynności. U pracowników pracujących w transporcie (kierowców, przewoźników) dokumentację należy przechowywać od wjazdu na terytorium Austrii w samochodzie.

 • Odpowiedzialność zamawiającego prace budowlane („Bauherrenhaftung”)

  W branży budowlanej doszło do ważnej zmiany dotyczącej odpowiedzalności w związku z roszczeniami płacowymi, zapłatą skladek na ubzepieczenie społeczne i dodatków płacowych. W większości prac budowlanych pracownicy świadczą pracę w ramach wykonywania umowy o dzieło, które ich pracodawca przyjął od zamawiającego.

  Aby ułatwić pracownikowi uzyskanie wynagrodzenia a także instytucjom austriackim jak BUAK, zakład ubezpieczeń społecznych, etc. dochodzenia należności nowy przepis (§ 9 LSD-BG) przewiduje, że to zamawiający prace budowlane odpowiada jako poręczyciel i płatnik („Bürge und Zahler nach § 1357 ABGB”) za roszczenia pracownika związane z wynagrodzeniem ustawowym/według układu zbiorowego pracy, oraz za składki do austriackiej Kasy Urlopowej Pracowników Budowlanych (BUAK). Zatem instytujce publiczne wcale nie muszą dochodzić w pierwszej koleności próby wyegzekwowania należności od pracodawcy, lecz mogą zwrócić się bezpośrednio z roszczeniem do zamawiającego.

  Kluczową rolę w dochodzeniu powyższych roszczeń odgrywa pracownik, który winien powiadomić austriacką Kasę Urlopową Pracowników Budowlanych (BUAK) o niewypłaconym wynagrodzeniu najpóźniej osiem tygodni po upływie terminu płatności dotyczącego wynagrodzenia. Natomiast BUAK jest zobowiązana do pisemnego poinformowania zamawiającego podając konkretną kwotę. To z kolei wywołuje odpowiedzialność zamawiającego.

  Konieczne jest zatem detaliczne zapoznanie się nową ustawą i jej poszczególnymi przepisami; powyższe informacje mają charakter tylko i wyłącznie wstępnie-informacyjny.