header-mobile_logo
header-image-small
header-image-medium
header-image-large
header-image-xlarge
Foto Mag. Patrycja Gamsjäger - Blog

ODDELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO AUSTRII - WYSOKIE KARY W RAZIE NARUSZENIA PRZEPISÓW

ODDELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO AUSTRII -
WYSOKIE KARY W RAZIE NARUSZENIA PRZEPISÓW

Mag. Patrycja Gamsjäger, LL.M.
Adwokat w Wiedniu

W Austrii od 1.1.2017r obowiązuje nowa ustawa o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego („Lohn- und Sozialdumping – Bekämpfungsgesetz” LSD- BG ).Celem ustawy jest stworzenie i utrzymanie tych samych warunków pracy oraz warunków płacowych dla wszystkich pracowników (również oddelegowanych) w Austrii.

Naruszenie przepisów ustawy skutkuje bardzo wysokomi karami pieniężnymi, które są naliczane pracodawcy od każdego pracownika (a nie na przykład w sumie od pięciu). Ponadto ustawa przewiduje, że każde wykroczenie jest przedmiotem osobnego donosu przez organy kontroli i tym samym osobnej kary pieniężnej.

Podczas (nie rzadkich) kontroli pracownicy urzędu kontrolnego (organy policji finansowej, organy BUAK) sprawdzają, przy pracownikom oddelegowanym do Austrii wypłacane jest (conajmniej) to samo wynagrodzenie, jakie przysługuje pracownikom w Austrii według austriackich przepisów i układów zbiorowych pracy.

W tym celu organy kontroli sprawdzają również czy:

  • Nastąpiło (terminowe) złoszenie oddelegowania pracowników do Austrii
  • Czy na miejscu przeprowadzonej kontroli znajduje się kompletna, wymagana według przepisów ustawy dokumentacja płacowa pracowników (w języku niemieckim lub angielskim!) oraz karty pracy, karty wynagrodzeń i dokumentów potwierdzających zakwalifikowanie i wynagrodzenie pracownika zgodnie z przepisami obowiązującymi w austriackim prawie – w języku niemieckim
  • Czy na miejscu kontroli znajują się dokumenty A1 i zgłoszenia oddelegowania do Austrii (ZKO3T).

Zatem w razie nieprzestrzegania przepisów ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego w Austrii dochodzi przykładowo do poszczególnych (osobnych) wykroczeń:

  • Brak złoszenia lub nieterminowe zgłoszenie oddelegowania do Austrii
  • Brak dokumentacji płacowej podczas trwania zatrudnienia w ramach oddelegowania na miejscu kontroli, brak kart pracy, karty wynagrodzeń i dokumentów potwierdzających zakwalifikowanie i wynagrodzenie pracownika zgodnie z przepisami obowiązującymi w austriackim prawie – w języku niemieckim
  • Brak posiadania przy kontroli odpowiednich dokumentów jak A1 lub wniosek o wystawienie dokumentu A1, zgłoszenie oddelegowania do Austrii (ZKO3T).

Wymagane podczas kontroli dokumenty mogą być przekazane również w formie elektronicznej ale muszą być dostarczone na miejcu kontroli.

O czym wiele pracodawców nie wie, jest fakt, że już przez samo nieposiadanie powyższych dokumentów podczas kontroli dochodzi do naruszenia przepisów!

Częstym argumentem jest również twierdzenie pracodawcy, iż dał on pracownikowi zlecenie i że pracownik zaniechał obowiązku w odpowiednie wyposażenie w niezbędne dokumenty na wyjazd docelowy do Austrii.
W świetle ustawy taka argumentacja nie ma jednak większego znaczenia, gdyż zadaniem pracodawcy jest zadbanie o odpowiedni system kontrolny i to właśnie pracodawca musi udowodnić w postępowaniu administracyjno – karnym.

Jak przebiega postępowanie w razie naruszenia przepisów ustawy LSD- BG?

Organy kontroli w razie nieposiadania odpowiednich dokumentów podczas kontroli wzywają do ich natychmiastowego przesłania w formie elektronicznej.
Następnie po zgłoszeniu donosu/donosów przez organy kontroli dochodzi wstępnie do postępowania wyjaśniającego (dowodowego).
Tym samym pracodawca (właściciel spółki) zostaje wezwany przez urząd administracyjno- karny do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów osobiście lub pisemnie z zachowaniem wskazanego terminu.
Pracodawca może na tym etapie wyznaczyć pełnomocnika (osobę fizyczną lub prawną umocowaną przez właściciela firmy), adwokata lub być reprezentowany przez jedną z tych osób.

W przypadku niedotrzymania terminów lub braku współpracy postępowanie administracyjno -karne nie zostaje przerwane i nie traci swojego biegu.
Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego urząd wydaje decyzję wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia ewentualnego środka odwoławczego.

Jak już wspomniałam, kary za nieprzestrzaganie nowych (zaostrzonych) przepisów powyższej ustawy są dragońskie.
Przy stwierdzeniu zaniżeń w wynagrodzeniu kara pieniężna za każdego pracownika wynosi od EUR 1.000,-- do EUR 10.000,-- a jeśli chodzi o więcej niż trzech pracowników kara pieniężna za każdego wynosi od EUR 2.000,-- do nawet EUR 50.000,--!

Zatem koniecznie radzę zapoznać się z przepisami austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego („Lohn- und Sozialdumping – Bekaempfungsgesetz” LSD- BG ).