header-mobile_logo
header-image-small
header-image-medium
header-image-large
header-image-xlarge
Foto Mag. Patrycja Gamsjäger - Blog

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w Austrii

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w Austrii

Mag. Patrycja Gamsjäger, LL.M.
Adwokat w Wiedniu

Austriackie prawo wykonawcze (Strafvollzugsgesetz, StVG) przewiduje możliwość odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności przez sąd.

Na wniosek skazanego sąd, który wydał wyrok może nawet kilkakrotnie odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, jednak łączny okres odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć dwunastu miesięcy.

Skazany, który przy ogłoszeniu wyroku znajdował się dotychczas na wolności otrzyma po uprawomocnieniu się wyroku z sądu wezwanie do stawienia się w ciągu miesiąca do odbycia kary. Powyższy wniosek należy zatem wnieść jeszcze przed upływem miesięcznego terminu do stawienia się celem odbycia kary.

Według treści art. 5 StVG sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności z powodu choroby lub urazu i innych problemów zdrowotnych, które uniemożliwiają odbycie kary do chwili wyzdrowienia lub conajmniej osiągnięcia takiego stanu zdrowia, który nie stoi na przeszkodzie wykonania wyroku. U kobiet w ciąży lub bezpośrednio po porodzie odczekuje się upływu sześciu tygodni po porodzie (odroczenie wykonania kary jest możliwe najpóźniej do jednego roku).

Ponadto sąd według art. 6 StVG ust. 1 na wniosek skazanego ma odroczyć wykonanie kary z innych ważnych dla skazanego powodów, jeśli wymierzona kara nie przekracza trzech lat pozbawienia wolności i skazany stawia wniosek aby na terenie Austrii („im Inland”) nawiązać kontakt z członkiem rodziny lub inną bliską osobą, która ciężko zachorowała lub uległa wypadkowi, aby wziąść udział w jej pogrzebie, lub w związku z powyższym zająć się ważnymi sprawami rodzinnymi.

Sąd w powyższych przypadkach może odroczyć wykonanie kary najwyżej o miesiąc.

Jeśli wymierzona kara nie przekracza jednego roku pozbawienia wolności sąd ponadto może na wniosek zkazanego odroczyć wykonanie kary także z innych, ważnych dla skazanego powodów związanych z jego życiem zawodowym/osobistym, takich jak na przykład otrzymanie miejsca pracy sezonowej przez osobę mającą obowiązki alimentacyjne na okres trwania sezonu, narodziny dziecka, zawarcie ślubu, opieka nad małoletnim dzieckiem, jeśli nie ma możliwości przejęcia opieki przez inne bliskie osoby, ważne terminy, których nie da się przełożyć, jak na przykład ważny egzamin, etc.

W powyższych przypadkach sąd według treści art. 6 StVG ust.2 może odroczyć wykonanie kary do najwyżej jednego roku.

Zatem przy podjęciu decyzji ważna jest sytuacja osobista /rodzinna skazanego, który składa wniosek. Wniosek jednak za zgodą skazanego może być również postawiony przez pracodawcę lub członka rodziny.