header-mobile_logo
header-image-small
header-image-medium
header-image-large
header-image-xlarge
Foto Mag. Patrycja Gamsjäger - Blog

Umowa o pracę w Austrii na okres próbny

Umowa o pracę w Austrii na okres próbny

Mag. Patrycja Gamsjäger, LL.M.
Adwokat w Wiedniu

W dzisiejszych czasach zawarcie umowy o pracę bez okresu próbnego jest rzadko spotykane. W Austrii potencjalny kandydat na stanowisko pracy otrzymuje od przyszłego pracodawcy pisemną umowę w której najczęściej widnieje również zapis o okresie próbnym.

Zawarcie umowy na okres próbny ma wprawdzie charakter fakultatywny, co oznacza, że przyszły pracownik i jego pracodawca nie mają wcale obowiązku zawierania okresu próbnego jeśli chcą zawrzeć umowę o pracę. Praktyka jest jednak taka, że jeśli pracownik nie podpisze umowy o pracę zawierającą zapis o okresie próbnym to tym samym nie otrzyma stanowiska i nie dojdzie do żadnej umowy o pracę.

Dlatego warto zapoznać się z poszczególnymi elementami umowy o pracę na okres próbny, gdyż różni się ona znacząco od innych umów o pracę w Austrii.

Poznajmy się, czyli cel zawierania umowy o pracę na okres próbny

Celem umowy o pracę na okres próbny jest sprawdzenie pracownika na danym stanowisku pracy. Również pracownik ma prawo do „przetestowania firmy” i sprawdzenia, czy miejsce /stanowisko pracy jemu odpowiada. Jest to jedyny powód zawierania takiego typu umowy.

Jak wspomniałam powyżej, żadna ze stron umowy nie ma obowiązku zapisywania w umowie o pracę okresu próbnego i strony od razu mogą zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony lub też inną umowę terminową.

Czas zatrudnienia na okres próbny w Austrii

Umowę o pracę na okres próbny pracodawca w Austrii może zawrzeć z potencjalnym pracownikiem na okres nieprzekraczający jednego miesiąca.

Niektóre układy zbiorowe pracy w Austrii przewidują krótsze okresy próbne. Jeśli zatem okres próbny przekracza terminy przewidziane w danym układzie zbiorowym pracy (na przykład pierwsze cztery tygodnie lub jeden miesiąc) wtedy odnośnie tego dłuższego okresu czasu nie mamy już do czynienia z okresem próbnym lecz z umową terminową. Warto mieć to na względzie, gdyż umowa o pracę na okres próbny a umowa terminowa mają wyraźnie odrębne cechy!

Skutki zawarcia umowy o pracę na okres próbny w Austrii

Podczas trwania umowy o pracę na okres próbny (czyli z reguły podczas pierwszego miesiąca od rozpoczęcia pracy) każda ze stron umowy, pracodawca jak również pracownik mogą rozwiązać umowę o pracę bez zachowania żadnych terminów i bez podawania jekiegokolwiek powodu.

Jednak uwaga! Oświadczenie o rozwiązaniu takiej umowy o pracę musi dotrzeć do drugiej strony umowy jeszcze przed upływem okresu próbnego, zatem z reguły przed upływem pierwszego miesiąca pracy. Najlepiej jest zrobić to drogą pisemną lub dać sobie potwierdzić pisemne rozwiązanie umowy bezpośrednio przez drugą stronę przy świadkach. Nie wystarczy zatem, że niezadowolony z miejsca pracy przyszły pracownik chcąc z niej zrezygnować wyśle w ostatnim dniu pierwszego miesiąca list polecony do pracodawcy z pieczątką daty, jeśli odbiorca otrzyma oświadczenie po upływie okresu próbnego. Ważne jest zatem, aby druga strona faktycznie otrzymała pismo przed upływem okresu próbnego.

Rozwiązanie umowy o pracę z okresem próbnym a wypadek przy pracy

Jak wspomniałam powyżej, podczas trwania okresu próbnego nie ma obowiązku podawania przyczyny złożonego wypowiedzenia i wyjaśniania drugiej stronie powodu zakończenia z nim współpracy. W Austrii takiego obowiązku nie ma nawet wtedy jeśli pracownik podczas okresu próbnego choruje lub miał wypadek przy pracy i z tego względu przebywa w szpitalu!
Pracodawca podczas trwania okresu próbnego nie jest zobowiązany czekać aż pracownik wyzdrowieje lub przedłużać umowę o pracę.

Skutki finansowe rozwiązania umowy o pracę podzczas trwania okresu próbnego

W przeciwieństwie do umowy o pracę na czas nieokreślony roszczenie pieniężne pracownika przy zawarciu umowy o pracę z okresem próbnym kończy się dokładnie w tym dniu podczas trwania okresu próbnego, w którym umowa faktycznie została rozwiązana (w dniu w którym pracownik faktycznie został poinformowany o jej zakończeniu). Zatem pracodawca nie musi zachowywać żadnych terminów. Nie mają też zastosowania normy ochronne zakazujące pracodawcy składania wypowiedzenia dotyczące na przykład kobiet w ciąży, etc.

Rozwiązanie umowy o pracę podczas okresu próbego i możliwość podważenia decyzji pracodawcy

Jedynie jeśli rozwiązanie umowy na okres próbny ma charakter dyskryminujący, zatem powodem rozwiązania jest przykładowo inna przynależność religijna, niepełnosprawność, etc. wtedy pracownik może podważyć decyzję pracodawcy i żądać powrotu na miejsce pracy. Uwaga podważenie („Anfechtung”) oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy musi nastąpić sądowo w ciągu 14stu dni od zakończenia stosunku pracy. Natomiast odnośnie roszczeń odszodowawczych ustawodawca w Austrii przewiduje termin sześciu miesięcy.